Hieronder vind je de algemene voorwaarden van 66Marketing. Door het aangaan van een relatie met 66Marketing zijn alle betrekkingen tussen 66Marketing en haar klanten onderworpen aan deze algemene voorwaarden, voor zover daar in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk van is afgeweken.

 1. Definities

1.1 66Marketing V.O.F., gevestigd aan het Wetterwille 9, 8401 GB in Gorredijk. KvK-nummer 74909215.

1.2 De klant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en/of diensten van 66Marketing wordt gesloten.

1.3 Producten: alle roerende zaken die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, opdracht, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen 66Marketing en de klant.

1.4 Diensten: alle werkzaamheden en andere activiteiten die voorwerp zijn van enige aanbieding, opdracht, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen 66Marketing en de klant.

1.5 Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie van de offerte, schriftelijk of per mail bevestigd, van levering van één of meer producten en/of diensten van 66Marketing .

 1. Toepasselijkheid

2.1 Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, offerte, opdracht of overeenkomst van of met 66Marketing.

2.2 Algemene voorwaarden van de klant dan wel derden zijn voor 66Marketing niet bindend en niet van toepassing en worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden door een daartoe bevoegde rechter nietig of vernietigbaar mochten worden verklaard, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. 66Marketing en de klant zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht zullen worden genomen.

2.4 66Marketing behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde aan te vullen en/of te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk aan de klant bekend gemaakt. De gewijzigde algemene voorwaarden treden in werking een maand na bekendmaking of op een latere datum die in de bekendmaking vermeld zal worden. Indien de klant niet akkoord gaat met een fundamentele wijziging in de algemene voorwaarden, behoudt de klant het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen vóór de datum van inwerkingtreding van de nieuwe (bepalingen in de) algemene voorwaarden.

 1. Offertes

3.1 Elke offerte is een vrijblijvend aanbod tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is opgenomen.

3.2 De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief 21% BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of anders is vermeld in de overeenkomst.

3.3 Indien de aanvaarding in zijn geheel of op onderliggende punten afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is 66Marketing daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij 66Marketing schriftelijk anders aangeeft.

3.4 Een samengestelde offerte verplicht 66Marketing niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.5 Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 1. Levering en leveringstijd

4.1 De levering van het betreffende product of de betreffende dienst geschiedt zo spoedig mogelijk na aanvang van de overeenkomst dan wel op een in de overeenkomst afgesproken tijdstip dan wel op een later af te spreken tijdstip.

4.2 Indien overschrijding van de overeengekomen levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk aan de klant worden medegedeeld.

4.3 Excessieve overschrijding van de overeengekomen levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst door de klant.

 1. Aanvang en uitvoering

5.1 Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat de door de klant volledig ingevulde en ondertekende overeenkomst in zijn geheel door 66Marketing is ontvangen, danwel schriftelijk of per email.

5.2 Door het aangaan van een overeenkomst met 66Marketing verklaart de klant tekenbevoegd te zijn ofwel samen of in overeenstemming met zijn ouders of voogden te handelen.

5.3 Aanvullingen en wijzigingen op de overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk geschieden.

5.4 66Marketing zal de overeenkomst naar haar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

5.5 De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan 66Marketing aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan 66Marketing worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan 66Marketing zijn verstrekt, heeft 66Marketing het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen.

5.6 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst gefaseerd zal worden uitgevoerd kan 66Marketing de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot de klant de resultaten van de voorafgaande fase op verzoek schriftelijk heeft goedgekeurd.

 1. Privacy

6.1 66Marketing neemt geen notie van de inhoud van persoonlijke e-mail, gegevens en/of bestanden van de klant en stelt deze tevens niet ter beschikking aan derden, tenzij:

 • 66Marketing hiertoe middels de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is;
 • 66Marketing in het belang of in opdracht van de klant handelt;
 • De klant wordt vermoed te handelen in strijd met één of meerdere artikelen van deze algemene voorwaarden.

6.2 Het beleid inzake deze kwestie is door 66Marketing nader beschreven in een apart opgestelde privacy verklaring. U kunt deze verklaring vinden op de 66Marketing website.

 1. Overdracht van rechten en verplichtingen

7.1 De klant is niet gerechtigd rechten en/of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst met 66Marketing aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 66Marketing .

7.2 De overeenkomst strekt er niet toe op enigerlei wijze het eigendomsrecht van de door de klant beschikbaar gestelde te doen overgaan op 66Marketing .

 1. Tarieven

8.1 Alle door 66Marketing opgegeven tarieven op de website, alsmede overeengekomen tarieven zijn in Euro’s en exclusief 21% BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

8.2 Alle door 66Marketing opgegeven tarieven op de website zijn onder voorbehoud van fouten bij het invoeren. 66Marketing kan in het geval van een foutieve tariefweergave op de website niet worden verplicht te leveren tegen deze tarieven.

8.3 66Marketing is te allen tijde gerechtigd haar tarieven aan te passen. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat prijzen en tarieven voor een bepaalde periode gelden, gaan de aangekondigde prijswijzigingen ten aanzien van de levering van producten en/of diensten één maand na aankondiging daarvan in.

8.4 De klant is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de tariefswijziging, indien de wijziging van de tarieven van toepassing is op de aan de klant geleverde diensten en de reeds overeengekomen contractsperiode is beëindigd.

 1. Betalingsvoorwaarden

9.1 De betalingsverplichting van de klant gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode vanaf de feitelijke beschikbaarstelling van producten en/of diensten van 66Marketing of vanaf het tijdstip dat er setup kosten gemaakt zijn door 66Marketing .

9.2 De verschuldigde kosten worden bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen per afgesproken termijn (maand/kwartaal/jaar) vooraf te worden voldaan per (tijdig door 66Marketing toegezonden) factuur, zo niet behoudt 66Marketing het recht de prestatie (tijdelijk) stil te leggen.

9.3 Indien deze factuur niet is voldaan binnen 28 dagen na ontvangst, tenzij anders overeengekomen, is de klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en kan 66Marketing overgaan tot het buiten gebruik stellen van de geleverde diensten en/of het starten van een incassoprocedure, waarbij 66Marketing niet aansprakelijk is of kan worden gehouden voor hierdoor geleden schade en/of gederfde inkomsten.

9.4 De opdrachtgever is na de vervaldag tevens aansprakelijk voor de eventueel te maken buitengerechtelijke incassokosten alsmede de eventuele gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden geacht tenminste 15% van de hoofdsom te bedragen met een minimum van € 45,00.

9.5 Eveneens kan de klant de wettelijke handelsrente in rekening gebracht krijgen indien de klant in verzuim blijft.

9.6 In geval van automatische incasso dient de klant 66Marketing hiervoor te machtigen en dient de klant zorg te dragen voor een toereikend saldo op de desbetreffende rekening.

9.7 Indien de klant van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan de klant de bezwaren binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan 66Marketing kenbaar maken.

 1. Bezwaar maken (Recht van reclame)

10.1 De klant dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering van een product en/of dienst schriftelijk en aangetekend te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens 66Marketing vervalt.

10.2 Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk en aangetekend te geschieden binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens 66Marketing vervalt.

10.3 Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten en/of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed.

10.4 Reclame schort de verplichtingen van de klant niet op.

 1. Duur en beëindiging

11.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode als door partijen overeengekomen. Indien geen bepaalde termijn is overeengekomen, geldt een duur van één maand.

11.2 De duur van de overeenkomst wordt telkenmale stilzwijgend verlengd voor de duur van de oorspronkelijke periode doch niet langer dan één jaar, tenzij de klant of 66Marketing de overeenkomst schriftelijk en aangetekend beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van één maand voor het einde van de betreffende contractsperiode.

11.3 66Marketing heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de klant aan één of meer van zijn verplichtingen jegens 66Marketing niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelde of handelt; daaronder wordt onder meer maar niet uitsluitend verstaan:

 • De klant handelt in strijd met (inter)nationale wet- en regelgeving;
 • De klant informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden;
 • De klant facturen niet voldoet;
 • De klant handelt in strijd met de ‘Netiquette’ (de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC 1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan);
 • De klant aanzet (heeft gegeven) tot oproer;
 • De klant valse en/of verkeerde persoons- en/of bedrijfsgegevens heeft opgegeven.

11.4 66Marketing heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de klant onder curatele is gesteld of in staat van faillissement is verklaard, surséance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen en/of bevoegdheden heeft verloren. De klant heeft in dit geval geen recht op enige schadevergoeding op welke wijze of op welke grond dan ook.

11.5 Indien een dienst door 66Marketing om welke reden dan ook niet kan worden geleverd heeft 66Marketing het recht om de overeenkomst op grond van deze reden te ontbinden.

 1. Aansprakelijkheid

12.1 66Marketing is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar 66Marketing weinig of geen invloed op kan uitoefenen. 66Marketing kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met 66Marketing of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met 66Marketing , tenzij 66Marketing grove nalatigheid of boze opzet kan worden verweten.

12.2 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is 66Marketing slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie, overeenkomstig het factuurbedrag. 66Marketing is tevens gerechtigd de tekortkoming na te komen door het alsnog in gelijke zin nakomen van de tekortkomingen in de nakoming. Iedere aansprakelijkheid van 66Marketing voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in de vorm van vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst of welke vorm dan ook.

12.3 In geval van schadevergoeding is deze te allen tijde beperkt tot een maximum van de vergoeding voor de in rekening gebrachte prestatie oftewel het factuurbedrag.

12.4 De klant vrijwaart 66Marketing voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de klant geleverde producten en/of diensten van 66Marketing .

12.5 Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. 66Marketing kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. 66Marketing is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

12.6 De klant is aansprakelijk voor alle schade die 66Marketing mocht lijden ten gevolge van een aan de klant toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.

12.7 Wijzigingen in de gegevens van de klant dient de klant direct schriftelijk mede te delen aan 66Marketing . Als de klant dit niet doet, is de klant aansprakelijk voor eventuele schade die 66Marketing als gevolg daarvan lijdt.

12.8 66Marketing is niet aansprakelijk voor de door de klant op het internet geplaatste data en behoudt zicht het recht voor deze data zonodig te verwijderen.

 1. Overmacht

13.1 In geval van overmacht is 66Marketing niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen en heeft 66Marketing het recht de verplichting op te schorten voor de duur van de overmacht.

13.2 Onder overmacht wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen. Omstandigheden, waardoor de nakoming van verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, rampen, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van websites/het Internet door schuld van derden.

 1. Opschorting/Buitengebruikstelling

14.1 66Marketing heeft het recht geleverde producten en/of diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de klant terzake van de overeenkomst een verplichting jegens 66Marketing niet nakomt danwel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. 66Marketing zal de klant hierover inlichten, tenzij zulks in redelijkheid niet van 66Marketing kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

14.2 Tot indienststelling of opheffing van de opschorting wordt overgegaan indien de klant binnen een door 66Marketing gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en/of een hiervan afwijkend, door 66Marketing vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan.

 1. Eigendomsvoorbehoud

15.1 Alle rechten van (intellectuele) eigendommen van producten en/of diensten alsmede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding en/of uitvoering van de overeenkomst tussen 66Marketing en de klant, dan wel die daaruit voortvloeien berusten uitsluitend bij 66Marketing of de leveranciers van 66Marketing . De levering van producten en/of diensten strekt derhalve ook niet tot overdracht van deze rechten/eigendommen.

 1. Wijziging van de algemene voorwaarden

16.1 66Marketing behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

16.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging.

16.3 Indien de klant een wijziging in de algemene voorwaarden niet accepteert kan, indien schriftelijk verzocht voor de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden, de overeenkomst worden ontbonden of in overleg worden getreden met 66Marketing teneinde andere voorwaarden overeen te komen.

 1. Geschillenregeling en toepasselijk recht

17.1 Op de overeenkomst zelf is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

17.2 Geschillen tussen 66Marketing en de klant die voortvloeien uit of betrekking hebben op rechtshandelingen betreffende levering van producten en/of diensten van 66Marketing kunnen, indien partijen niet onderling tot een oplossing komen, uitsluitend worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter van het Arrondissement Utrecht.

 1. Verwerking van persoonsgegevens

18.1 In het kader van de AVG sluit 66Marketing als verwerker verwerkersovereenkomsten af met de verwerkingsverantwoordelijke.

18.2 66Marketing neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen.

18.3 In geval van een door ons geconstateerde inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens of van een verlies of aantasting van persoonsgegevens zal 66Marketing als verwerker de verwerkingsverantwoordelijke hiervan binnen 24 uur na de ontdekking op de hoogte stellen. In deze e-mail dient de verwerker in ieder geval aan te geven dat sprake is geweest van een inbreuk in verband met persoonsgegeven, wat de (vermeende) oorzaak is daarvan het de inbreuk in verband met persoonsgegevens, wat het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg is, wat de (voorgestelde) oplossing is en wie reeds geïnformeerd is.